مجله طب پیشگیری طبری- هزینه چاپ
پرداخت هزینه چاپ

حذف تصاویر و رنگ‌ها
با توجه به تامین اعتبارات مالی نشریه از محل معاونت تحقیقات و فناروی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، نویسدنگان مقالات هزینه ای بابت حق چاپ پرداخت نخواهند کرد
نشانی مطلب در وبگاه مجله طب پیشگیری طبری:
http://tjpm.mazums.ac.ir/find.php?item=1.122.16.fa
برگشت به اصل مطلب