راهنمای نگارش مقاله

 

 عنوان مقاله :

 شامل عنوان کامل مقاله

نام نویسندگان :

نام مولفین، بخش، بیمارستان، دانشکده دانشگاه و شهر یا محل اشتغال مولف یا مولفین، آدرس پستی مولف مسئول که در مکاتبات استفاده می شود.

چکیده :

حداکثر 250 لغت

کلمات کلیدی :

واژه کلیدی (Key words) 3 تا 5 کلمه می باشد و باید براساس مش تنظیم شود.

مقدمه :

پس از آوردن سابقه علمی مختصری، هدف مقاله بیان شود و منطق تحقیق یا مشاهده به طور خلاصه اعلام گردد. تنها مراجع کاملاً مرتبط ذکر شود. داده ها و نتیجه گیری گزارش نشود.

مواد و روش ها :

جامعه مورد بررسی و نحوه نمونه گیری(بیماران یا حیوانات آزمایشگاهی)، منجمله گروه شاهد به وضوح بیان شود. سن، جنسیت و سایر مشخصه های مهم مشخص شود.

آزمون آماری

 روش آماری با جزئیات کامل و کافی توضیح داده شود تا خواننده بتواند نتایج مقاله را آزمون کند. اشاره به نرم افزار مورد استفاده ضروری است ولی کافی نیست. برای هر یک از متغیرهای تحقیق، آزمون آماری به کار گرفته شده قید شود و سعی شود از میانگین، میانه، انحراف معیار و فواصل اطمینان برای نشان دادن نتایج پژوهش استفاده گردد.

یافته ها :

نتایج با ترتیب منطقی در متن، جداول، و نمودارها، تصاویر و اشکال ارایه گردد. در مطالعات تحلیلی و کارآزمایی بالینی، ابتدا به مقایسه خصوصیات دو گروه شاهد و مورد (تجربی) پرداخته شود و سپس داده های پژوهشی آورده شود. داده های جداول، نمودارها و تصاویر در متن مجدداً تکرار نشود و روش های بررسی، بحث و نتیجه گیری در این بخش آورده نشود

بحث :

در قسمت اول این بخش یافته های مهم که سوالات تحقیق را پاسخ داده اند آورده شود. بر جنبه های مهم و تازه تحقیق و نتیجه گیری حاصل از آن تاکید گردد. داده ها یا مطالب دیگر متعلق به بخش مقدمه یا نتایج تکرار نشوند. در قسمت بحث، تعابیر یافته ها و محدودیت آنها بیان گردند. علل تفاوت با یافته های دیگران تحلیل شوند. فرضیه های جدید در صورت لزوم بیان گشته و در انتهای بحث آورده شود.

سپاسگزاری :

در یک صفحه مجزا تشکر و سپاسگزاری از افراد و موسسات را بیاورند.
1- کمک هایی که شایسته تقدیر است، مثلاً حمایت کلی از سوی رئیس بخش، دانشکده، دانشگاه یا موسسه مربوطه
2- تقدیر از کمک های فنی
3- تقدیر برای کمک مالی و مواد و ابزار که باید ماهیت کمک در آن معلوم شود.
4- روابط بین مولفین و شرکتها و موسسات ذکر شود، زیرا ممکن است باعث ایجاد تعارض منافع شود.
5- در صورتیکه مقاله حاصل پایان نامه دانشجویی یا دستیاری است ذکر شود.

تعارض درمنافع (conflicts of interst) :

در مطالعات چندمرکزی، توافق نامه محققین مراکز ضمیمه شود. در مطالعاتی که از طرف شرکتهای خصوصی حمایت می شوند ذکر مفاد توافق نامه و قضاوت سردبیر تعیین کننده خواهد بود.

منابع :

مجله فارسی : تمام منابع ارائه شده در هرمقاله (حتی مقالات فارسی) - به دلیل نمایه شدن مجله در سایت های بین المللی - شامل نام نویسنده یا نویسندگان، عنوان مقاله، نام کوتاه مجله به زبان انگلیسی، سال انتشار مقاله براساس تاریخ میلادی، شماره‌ مجله و صفحات، بایستی بصورت انگلیسی نوشته شود.
Jalali M, Abedi D, Asghari Gh.R, Rezai Z. A study of Anti-microbial effect of pycnocla spinosa's fruit Extract. J Mazand Univ Med Sci 2007; 17(9): 79-86 (Persian) .
‌ مجله انگلیسی :  نام خانوادگی و نام نویسنده یا نویسندگان . عنوان کامل مقاله . نام کوتاه شده مجله . سال انتشار ؛ شماره مجله : صفحات .
(در صورتی که  تعداد نویسندگان از 6 نفر بیشتر باشد پس از نام نفر ششم از عبارت et al‌ استفاده شود).
Wolf DP, Mastroianni L. Protein composition of human uterine fluid. Fertil Steril 1975; 26(3): 240-247.
‌کتاب : نام خانوادگی و نام نویسنده یا نویسندگان . عنوان کتاب . شماره چاپ . شهر محل چاپ : ناشر ، سال انتشار .
Ho MT, Saunders CE. Current Emergency Diagnosis and Treatment, 3rd ed. New Jersy: Appleton and Lang, 1990.

    فصلی از کتاب : نام خانوادگی ونام نویسنده . عنوان فصل . عنوان کتاب . نام خانوادگی و نام نویسندگان کتاب . شمارهچاپ ، محل چاپ : ناشر ؛ سال انتشار. صفحات.
Champion RH. Disorders of sweat glands. In: Champion RH, Burton JL, Burns DA, editors. Rook Textbook of Dermatology. 6th ed. Oxford: Blackwell Science; 1998. P 1985-2002.
ژورنال از اینترنت، Web site و CD-rom : به ترتیب با توجه به مثال‌های زیر :
LaPorte RE, Marler E, Akazawa S, Sauer F. The death of biomedical journal. BMJ [serial online]. 1995; 310: 1387-90.
Available from: http://www.bmj.com/bmj/archive/6991ed2.htm. Accessed September 26, 1996.
Hoffman DL. St John’s Wort. 1995; [4 screans]. Available at:
URL:http://www.healthy.net/library/books/hoffman/materiamedica/stjohns.htm. Accessed July 16, 1998.
Gershon ES. Antisocial behavior. Arch Gen Psychiatry [serial on CD-ROM]. 1995; 52: 900-901.
 توجه : به هنگام نوشتن منبع از موارد بالا (اینترنت و ...) به نشانه‌ها (نقطه، ویرگول و ...) و نیز به وجود یا عدم وجود فاصله دقت شود.

جداول، نمودارها و اشکال :

جداول و شرح نمودارها و تصاویر و عکسها در صفحات جداگانه آورده شود

فونت :

عنوان مقاله در (خلاصه مقاله) انگلیسی در اندازه 16 و فونت Times new roman و در (خلاصه مقاله) فارسی در اندازه 20 و فونت B Elham باشد.

اسامی نویسندگان در (خلاصه مقاله) انگلیسی در اندازه 8 و فونت Times new roman و در (خلاصه مقاله) فارسی در اندازه 11 و فونت B KODAK باشد.

متن خلاصه مقاله انگلیسی در اندازه 10 و فونت Times new roman  و درخلاصه مقاله فارسی در انداز 12 و فونت B Zar باشد.

کلمات کلیدی در خلاصه مقاله انگلیسی در اندازه 10 و فونت Times new roman  و درخلاصه مقاله فارسی در انداز 12 و فونت B Zar باشد.

مقدمه، مواد و روش ها، یافته ها، بحث، سپاسگزاری در اندازه 12 و فونت B zar باشد.

توجه : محدودیت تعداد لغت و ساختار مقاله با توجه به بخش انواع مقالات، در منوی "برای نویسندگان" تنظیم شود.

شرایط فنی مقاله :
1- شماره صفحه در گوشه خارجی پایین هر صفحه قرار گیرد.
2- این ترتیب رعایت شود: صفحه عنوان، خلاصه و کلید واژه ها، متن، تقدیرنامه، مراجع، شرح تصاویر، جداول و تصاویر (هر کدام در صفحه جداگانه و جای آنها در متن مشخص و با شماره معین گردد).
3- تعداد صفحات مقاله (با در نظرگرفتن محل جداول، اشکال و منحنی‌ها)‌ از حدود 10 صفحه تجاوز نکند. برای ارایه نتیجه واحد از دو فرم مختلف مثلاً هم جدول و هم منحنی خودداری شود. ضمناً بین تعداد صفحات وتعداد و حجم اشکال، جداول، نمودارها و منحنی‌ها تناسب منطقی وجود داشته باشد (مثلاً در ازای هر3 الی4 صفحه یک جدول یا شکل یا منحنی).

ارسال مقاله :

 نویسندگان می‌بایست فایل مقاله خود را با رعایت اصول نگارشی نشریه در سایت http://tjpm.mazums.ac.ir از طریق online submission ارسال نمایند. لازم به ذکر است تنها راه ارسال مقالات از طریق سیستم الکترونیکی نشریه موجود در سایت می‌باشد. ضروری است تقاضای چاپ مقاله که به امضای همه نویسندگان به ترتیب اولویت رسیده باشد تحت عنوان covering letter (نامه به سردبیر) ارسال گردد.

 


View: 2648 Time(s)   |   Print: 182 Time(s)   |   Email: 0 Time(s)   |   0 Comment(s)

© 2019 All Rights Reserved | Tabari Biomedical Student Research Journal

Designed & Developed by : Yektaweb