رعایت محدودیت های اخلاقی

در کارآزمایی های بالینی، اسامی بیماران و شماره تخت بیمارستان، مخصوصاً در تصاویر ذکر نشود، اخذ رضایت نامه از بیماران ذکر شود. مشخص شود که مطالعه اپیدمیولوژیک یا کارآزمایی بالینی توسط کمیته اخلاقی در پژوهش دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی پیشرفته و یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تصویب شده است.

 چاپ و انتشار مقاله کارآزماییهای بالینی منوط به ثبت آن در مرکز ثبت کارآزمایی های بالینی ایران (IRCT) یا هر یک از مراکز ثبت بین المللی مورد تایید سازمان بهداشت جهانی می باشد.


View: 1572 Time(s)   |   Print: 146 Time(s)   |   Email: 0 Time(s)   |   0 Comment(s)

© 2018 All Rights Reserved | Tabari Journal of Preventive Medicine

Designed & Developed by : Yektaweb