فرم انواع مقالات

 ارسال مقاله به یکی از صُوَر پژوهشی اصیل (Original)، مروری (Review article)، گزارش کوتاه (Brief report)، گزارش مورد (Case report)، نامه به سردبیر
(letter to editor)، گزارش موارد (Case series) و یا مقاله تحقیقی (Research Letter) و مرور کتب پزشکی منتشر شده (Book review) می تواند صورت پذیرد.

ساختار مقاله اصیل :

مقاله پژوهشی باید مشتمل برعنوان، خلاصه فارسی و انگلیسی (هرکدام حداکثر تا 250 کلمه) واژه های کلیدی به فارسی و انگلیسی (حداقل سه و حداکثر 5 واژه)، مقدمه، مواد و روشها، یافته ها، بحث، سپاسگزاری (در صورت لزوم) و فهرست منابع (جداول و تصاویر) می باشد.

دریافت فرم تنظیمات فونت و اندازه نوشتار و ساختار مقاله پژوهشی 

 نامه به سردبیر:

مربوط به اظهار نظر و نقد علمی درمورد یکی از مقالات آخرین شماره مجله است که حداکثر 400 کلمه (تقریباً 3 صفحه) و حداکثر 5-3 رفرانس دارد. در صورتی که نویسنده اول تمایل به ادامه پاسخ به نقد علمی را داشته باشد همزمان پاسخ چاپ خواهد شد.

گزارش مورد:

در مقالات گزارش مورد باید موارد نادر و عوارض بسیار کمیاب مورد توجه قرارگیرند. این مقالات و نیز مقالات«گزارش موارد» باید شامل خلاصه فارسی و انگلیسی، واژه های کلیدی، مقدمه، شرح مورد (موارد)، بحث و فهرست منابع باشند

مروری: 

مقاله مروری باید جامع و کامل بوده و در تنظیم آن از حداقل 30 منبع معتبر استفاده شده باشد. اجزای این نوع مقالات شامل مقدمه، عناوین مورد بررسی و چکیده مقاله به فارسی و انگلیسی می‌باشد. فقط خلاصه و گزارش نمودن نتایج کار دیگران کافی نیست بلکه نظریه پردازی و نتیجه گیری جدید باید صورت گیرد. چکیده این مقالات مروری در واقع شامل جمع‌بندی نهایی بررسی می‌باشد. حداقل سه منبع مرتبط از خود نویسنده آورده شود

دریافت فرم تنظیمات فونت و اندازه نوشتار و ساختار مقاله مروری

گزارش کوتاه:

مقالات گزارش کوتاه از ساختاری شبیه به مقالات پژوهشی برخوردار می‌باشد. با این تفاوت که یافته‌های پژوهش اندک بوده یا به دلایل دیگر محقق تمایل به شرح و بسط کامل آن را ندارد. این مقالات باید حداکثر در 3 صفحه تنظیم شود. و یافته ها و بحث در هم ادغام شود.

دریافت فرم تنظیمات فونت و اندازه نوشتار و ساختار مقاله گزارش کوتاه

مقاله تحقیقی:

این مقالات درحد یک صفحه تنظیم می شود.

مرور کتاب:

در قسمت مرور کتاب می‌توان در یک نگاه کلی بحث‌های مختلف یک کتاب تخصصی پزشکی منتشرشده جدید را معرفی نمود. این معرفی که می‌تواند دربردارنده نقاط قوت و ضعف کتاب باشد باید حداکثر در 2 صفحه انجام پذیرد.


View: 4247 Time(s)   |   Print: 167 Time(s)   |   Email: 0 Time(s)   |   0 Comment(s)

© 2019 All Rights Reserved | Tabari Biomedical Student Research Journal

Designed & Developed by : Yektaweb