دوره 2، شماره 4 - ( زمستان 1395 )                   جلد 2 شماره 4 صفحات 51-58 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (553 مشاهده)

سابقه و هدف: از آنجایی که دانشجویان سرمایه های جوان کشور هستند، توجه به سلامت

عمومی دانشجویان مهم است؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان سلامت عمومی

دانشجویان پرستاری و مامایی بابل انجام شد.

مواد و رو شها: در این مطالعه توصیفی، 200 نفر از دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم

پزشکی بابل در سال 1394 و با روش نمون هگیری تصادفی طبق های و با استفاده از پرسشنامه

سلامت عمومی ) General Health Questionnaire: GHQ-28 ( مورد بررسی قرار گرفتند.

ضریب پایایی این پرسشنامه، به وسیله آلفای کرونباخ 89 / 0 تعیین شد. تحلیل داد ه ها با آمار

توصیفی )میانگین و انحراف معیار(، ANOVA ، آزمون T و نرم افزار SPSS 18 صورت گرفت.

یافت هها: میانگین و انحراف معیار سلامت عمومی دانشجویان پرستاری و مامایی 27 / 86± 1 / 42

بود. میانگین گویه های این پرسشنامه به ترتیب علائم جسمانی 5 / 63± 3 / 37، اضطراب و

اختلال خواب 5 / 88± 4 / 30، اختلال در عملکرد اجتماعی 10 / 20± 4 / 64 و علائم افسردگی

3/97±5/36 بود. در این مطالعه، بین سلامت عمومی با تحصیلات پدر و مادر، وضعیت

اقتصادی و وضعیت سکونت رابطه معناداری یافت شد (p<0.05)؛ ولی با سن، جنس، وضعیت

تأهل و رشته تحصیلی رابطه معنی داری مشاهده نشد (p<0.05)همچنین، بین گویه های این

پرسشنامه )علائم جسمانی، علائم اضطراب، اختلال در عملکرد اجتماعی و علائم افسردگی( با

سلامت عمومی رابطه معناداری وجود داشت (p<0.05)

نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که سطح سلامت عمومی دانشجویان مطلوب نبوده و از

آنجایی که جوانان در معرض خطر م یباشند؛ بنابراین برگزاری کلا س های مشاوره، آموزش و

مهارت های ارتباط زندگی ضروری می باشد.

متن کامل [PDF 384 kb]   (282 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي-کامل |
دریافت: ۱۳۹۶/۲/۵ | پذیرش: ۱۳۹۶/۲/۵ | انتشار: ۱۳۹۶/۲/۵