دوره 2، شماره 4 - ( زمستان 1395 )                   جلد 2 شماره 4 صفحات 69-78 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (701 مشاهده)

سابقه و هدف: میزان آسیب در فوتبال حرفه ای، قابل توجه می باشد و عوامل مختلفی باعث

ایجاد این آسیب ها می شوند که آمادگی جسمانی یکی از مهم ترین آ نها است؛ ازاین رو، هدف

از پژوهش حاضر، بررسی رابطه قدرت، انعطاف پذیری و توان هوازی با آسیب های ورزشی در

بازیکنان فوتبال می باشد.

مواد و روش ها: در پژوهش حاضر، 64 بازیکنان حرفه ای و سالم )با میانگین سنی: 23/ 8± 3/ 9 ،

قد: 178 / 04± 4 / 55 سانتی متر و وزن: 74 / 61± 4 / 98 کیلوگرم( شرکت نمودند. ابتدا سن،

قد و وزن آزمودنی ها سنجیده شد و سپس، قدرت عضلات ران به وسیله دینامومتر دستی

MMTNicolas1) )اندازه گیری گردید. انعطاف پذیری نیز با استفاده از آزمون خمش و رسش

 (Sit and Reach)سنجیده شد و توان هوازی توسط آزمون Bruce ارزیابی گشت. همچنین،

به منظور تحلیل داده ها از آزمون های همبستگی پیرسون و Chi-square در سطح معناداری

P ≤0.05استفاده شد. تحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزار SPSS 16 صورت گرفت.

یافته ها: نتایج نشان داد که ارتباط منفی و معناداری بین قدرت عضلات اکستنسور ران و

آسیب وجود دارد =- 0.44) (P =0.04 همچنین، ارتباط معناداری بین انعطاف پذیری و آسیب

=- 0/81) p=0 /02 ) و توان هوازی و آسیب =- 0/82) (p=0.03 مشاهده گردید.

نتیجه گیری: به نظر می رسد مربیان و پزشکان تیم های ورزشی می بایست توجه ویژ های به

برنامه های پیشگیری از آسیب و آماده سازی بازیکنان، پیش از فصل مسابقات داشته باشند تا

بتوانند وقوع آسیب در میان بازیکنان را کاهش دهند.

متن کامل [PDF 350 kb]   (304 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي-کامل |
دریافت: ۱۳۹۶/۲/۵ | پذیرش: ۱۳۹۶/۲/۵ | انتشار: ۱۳۹۶/۲/۵